Ресурси‎ > ‎

Фондови

Књижни фонд

По инвентарним књигама књижни фонд броји око 10.000 књига, али је тај број након последње ревизије сведен на 5.500 библиотечких јединица. Расходовано је преко две хиљаде неактуелних библиотечких јединица тако што је месец дана у ходницима стајала књижна грађа предложена за расход да запослени, ученици и родитељи могу пробрати књиге које би желели узети, а остатак је продат у стару хартију. Остали инвентарни бројеви су раније изгубљене и дотрајале књиге и периодика, која је погрешно вођена у инвентарне књиге за монографске публикације, и која је у ревизији преинвентарисана. Од 5.500 монографских публикација, референсниу збирку чини око 500 наслова, стручну наставничку литературу око 1.000 јединица, а остало је белетристика и научно-популарне врсте.
Последњих година посебна пажња посвећује се обнови наставничке литературе и референсне збирке, константна обнова похабане школске лектире, а врло мало белетристика јер није приоритет у маси средстава која се издвајају за набавку.
Књижни фонд није велики, на самој граници је стандарда у односу на број ученика, али зато годишњи обрт (обрт се добија годишњом статистиком: поређењем укупног броја књига и изнајмљених и коришћених током године) прелази две трећине. Школа је 2006. купила софтвер Винајсис (Winissis) и у лето 2008. је окончан унос комплетне књижне грађе у електронске каталоге по овом софтверу. То, истовремено, значи да је напуштена пракса лисних каталога, али се стари чувају, као и ручни упис и евиденција корисника. Раздуживање и задуживање постало је аутоматизовано, картона више нема.

Периодичне публикације

Ревизијом су захваћене и периодичне публикације: часописи, магазини, гласила, новине, недељници, билтени. Периодика није расходована у оној мери у којој је то учињено са монографским публикацијама. Само су дупликати неких часописа поклоњени другим школским библиотекама. Међу насловима школа поседује, у већој или мањој мери комплетиране годишње бројеве следеће:
 • Летопис Матице српске: 1957 – 1985
 • Књижевност и језик: 1980 – 1987, 2001 – 2004.
 • Школски час: 1994 – 2007.
 • Школа и друштво: 1985 – 1988.
 • Школа: 1994 – 1995, 1999.
 • Настава и васпитање: 1996 – 1999, 2001 – 2007.
 • Педагошка стварност: 1995 – 2007.
 • Иновације у настави: 1995 – 1998, 2006 – 2007.
 • Образовна технологија: 2001 – 2002.
 • Учитељ: 2000, 2004.
 • Настава историје: 1995 – 2007.
 • Геа: 2004 – 2007.
 • Еко-лист: 2007.
 • Уникат: 2004 – 2007.
 • Креативна кућа. 2006 – 2007.
 • Фолклор: 2006.
 • Детињство: 1987 – 1989.
 • Свет речи: 1997 – 2007

Последњих година школа је претплаћена и прима:

 • Политикин забавник
 • Мали забавник
 • Просветни преглед
 • Школски час

Некњижни фондови

Највећи део некњижне грађе налази се по кабинетима, али је последњом ревизијом, она сва пописана у посебне инвентарне листе, са назнаком о смештају у одређени кабинет. Део некњижне грађе смештен је у архиве уз читаонички и радни део БИЦ. Новонабављена некњижна грађа уводи се у електронске каталоге одмах. Некњижна грађа обухвата:

 • визуелну грађу – дидактичке листове, репродукције и графике, табеле, плакате, схеме…
 • грађу за визуелну пројекцију - дијафилмове, слајдове и фолије
 • филмове и видеоснимке
 • звучну грађу – грамофонске плоче, звучне касете, компакт-дискове
 • картографску грађу – карте, глобусе, атласе
 • музикалије – нотне записе (партитуре појединачне и у облику књиге)


Електронски извори

У складу са савременом образовном технологијом, школа се последњих година труди да осим штампаних, набавља и другачије изворе знања, међу којима су најпрактичнији и најефикаснији електронски извори. Досада је набављено и у електронске каталоге унето стотинак електронских извора који прате наставу различитих предмета и нешто дигиталних књига (Библија, Горски вијенац, Завештања Стефана Немање, Књига о светом Сави и сл). Њих користе наставници, који их могу изнајмити, а ученици користити у самом БИЦ-у. Део овог фонда настао је умножавањем тј. нарезивањем, али такве јединице нисмо заводили у електронске каталоге.
Такође, формира се збирка електронских часописа, преузимањем са сајтова.
Посебну збирку електронских извора чине софтвери, углавном на цедеу који се добија уз рачунарске часописе.

На овом сајту, у менију Лизеза, формирају се кураторске тематске збирке корисних линкова за одређене наставне области, предмете или теме.


Стручна библиотечка литература

У библиотеци постоји стручна библиотечко-информатичка литература:

 • ISBD (NBM) Међународни стандардни опис некњижне грађе, Београд, 2006.
 • Слободанка Комненић, Упутство за примену стандарда ISBD (CR), Београд, 2006.
 • ISBD (ER) Међународни стандардни библиографски опис електронских извора, Београд, 2006.
 • Скраћени AACR2 на основу ревизије из 2002. године, допуњене 2004. године, Београд, 2006.
 • Слободанка Тодоровић, Стручна класификација по систему UDK, Београд, 2001.
 • Слободанка Тодоровић, Упутство за коришћење таблица UDK, Београд, 1997.
 • Бранка Булатовић, Упутства за примену ISBD (S), Београд, 1981.
 • Јанко Живковић, Стручни каталог, Загреб, 1968.
 • Мирјана Бабовић и Светлана Јанчић, Скраћени каталошки запис монографских публикација према подскупу елемената у UNIMARC формату, Београд, 1998.
 •  Мирјана Бабовић и Светлана Јанчић, Алфабетски каталофг монографских публикација, Београд, 1985.
 • Добрила Станковић, Упутства за примену ISBD (M), Београд, 1979.
 • Владимир Јокановић и Лепосава Чукић, Основи бивблиотекарства, Београд, 1991.
 • Љиљана Ковачевић, Правила за дефинисање предметног садржаја докумената, Београд, 1991.
 • Александра Вранеш, Основи библиографије, Београд, 2001.
 • Србислав Букумировић, Основи информатике, Београд, 2002.
 • Драган Бараћ, Право о библиотекарству, Београд, 1994.
 • Драган Бараћ, Коментар Закона о библиотечкој делатниости са пратећим прописима, Београд, 1995.
 • Антонио Ђардуло, Заштита и конзервација књига, Београд, 2005.
 • Лајонел Касон, Библиотеке старог света, Београд, 2004.
 • Питер Брофи, Библиотека у двадесет првом веку, Београд, 2005.
 • Питер Клејтон, Управљање изворима информација у библиотекама, Београд, 2003.
 • Ив-Франсоа ле Коадик, Наука о информацијама, Београд, 2005.
 • Данијел Корни, Етика информисања, Београд, 1999.
 • Роленд Лоример, Масовне комуникације, Београд, 1998.
 • Жак Гоне, Образовање и медији, Београд, 1998.
 • Режис Дебре, Увод у медиологију, Београд, 2000.
 • Мајкл Горман, Наше непролазне вредности: библиотекарство у 21. веку, Београд, 2007.
 • Бошко Влаховић, Путеви иновацџија у образовању, Београд, 2001.
 • Бошко Влаховић, Школски мултимедија центар, Београд, 1998.
 • Радмила Шуљагић, Школска медијатека, Београд, 1984.
 • Водич за увођење у посао библиотекара школских библиотека, Београд, 2006.
 • Школске библиотеке у теорији и пракси: зборник радова са семинара за библиотекаре у средњим и основним школама Срема, 1994-2004 Сремска Митровица, 2005.
 • Савремена школска библиотека: зборник предавања одржаних 10. и 11. новембра на Филошком факултету у Београду, Београд, 2007.
 • Деца и библиотеке: зборник радова са међународног научног скупа одржаног уз Београду од 5. до 9. октобра 2005, Београд, 2006.
 • Међународни научни скуп Интелектуална слобода и савремене библиотеке: зборник радова са међународног научног скупа одржаног у Београду од 25. до 27. септембра 2003. године, Београд, 2004.
 • Лидерство у библиотекама: спона науке, културе и привреде: зборник радова са међународног научног скупа одржаног у Београду од 19. до 21. октобра 2006. Београд, 2007.
  Библиотекарски лексикон, Београд, 1984.
 • Владимир Шекуларац, Библиотеке Србије: водич, Београд, 2001.
Comments