Читањем и писањем до критичког мишљења

поставио/ла Сл. Јурић 3. 11. 2015. 02:07
19. септембар 2014. 
 Шта је добар методичар, показале су нам колегинице учитељице Бранка Радовановић, Оливера Самарџић, Мира Карановић и Наталија Ковачевић на данашњем предавању у школској библиотеци о семинару Читањем и писањем до критичког мишљења.

Евокација, разумевање, рефлексија

У свега сат и по времена колегинице су успеле да:
  •  пренесу основне теоретске поставке овог светског педагошког пројекта и покрета (Reading and Writing for Critical Thinking Project - RWCT) који је за наше услове прилагодио Центар за интерактивну педагогију;
  • уведу нас у проверен методички поступак - структуру наставног процеса коју чини е в о к а ц и ј а - р а з у м е в а њ е   -  р е ф л е к с и ј а (ЕРР структура) на којем се цео теоријски концепт заснива;
  • представе најчешће и најефикасније технике које се могу користити у ЕРР наставној структури: техника грозда, чинквина, бацање коцке, инсерт-техника, мозгалице, групна ротација, испремаштана реченица, читање у пару, писање за себе;
  • прикажу своје практичне радове у фази примене сазнања са семинара: наставне припреме и опис тока часа са демонстрацијом резултата рада. 
При свему томе, семинар су похађале пре седам година, једном се састале пре данашњег излагања, а изгледало је као да су недавно биле на семинару и да су се данима усаглашавале и вежбале. остало је времена и за дискусију, кафу и нове идеје о примени на нивоу школе при чему би ове четири учитељице биле ментори заинтересованима.
Једна од техника коју су нам поменули јесте и излазна карта на којој ученици на крају часа, излазећи из учионице вреднују час, уносећи ознаку уз судове који су припремљени по одређеним критеријумима, на пример по томе колико је данас научио. 
На фиктивној излазној карти после овог предавања верујем било би мало знања, али оних темељних, општих. Понудиле су нам јасне и чврсте оквире  које у наредном периоду можемо попуњавати конкретним садржајима, мало уз приручник о ЧПКМ и примере, мало уз њихову несебичну помоћ.
Презентација са предавања, наставне припреме и резултате са одржаних часова по овом моделу постављене су  у базу знања школске библиотеке. 
https://drive.google.com/a/el-skolasvetisavabp.edu.rs/file/d/0B4n2pkJZiow_aEtIdm1tQUFUN2s/view?usp=drive_web


Comments